Privatumo politika

UAB Drabužių Oazė administruojamos el.parduotuvės Stilano.lt Privatumo politika

Mums  yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Stilano.lt parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Stilano.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – Stilano.lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Stilano.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Stilano.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Stilano.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.  
1.5. Paslaugos – visos Stilano.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Stilano.lt, pardavimą. 
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Stilano.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Stilano.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Stilano.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. 
1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo Stilano.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
1.11. Stilano.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://stilano.lt, valdoma UAB „Drabužių Oazė“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 302814075, adresas korespondencijai – Rygos g. 6-68, LT-05270 Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, UAB Drabužių Oazė.
1.12. Stilano.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Stilano.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. Stilano.lt paskyros – tai Stilano.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Stilano.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios Stilano.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Stilano.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. 
2.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Stilano.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis Stilano.lt tvarkytų Tiesioginės  inkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Stilano.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Stilano.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Stilano.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Stilano.lt paskyros.
2.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Stilano.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. 
2.5. Asmens kodą Stilano.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako Stilano.lt ar Stilano.lt partnerių prekes lizingu. 
2.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Stilano.lt bei kreiptis į Stilano.lt  el. paštu info@stilano.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
2.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Stilano.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Stilano.lt ir Paskyros lange „Mano Stilano.lt“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Užsiprenumeruok naujienlaiškį!“, bei paspausti nuorodą „Išsaugoti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@stilano.lt arba skambinti bendruoju Stilano.lt klientų konsultavimo telefonu +370 675 33453 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
2.8. Stilano.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Stilano.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Stilano.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Stilano.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. 
2.9. Stilano.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Stilano.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Stilano.lt raštu, susipažinti su Stilano.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą Stilano.lt raštu, elektroniniu paštu info@stilano.lt, telefonu +370 675 33453, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Stilano.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.11. 2.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais Stilano.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. 
2.12. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui. 
2.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Stilano.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Stilano.lt Partneriams.
2.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.15. Stilano.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Stilano.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. 
2.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Stilano.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Stilano.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Stilano.lt  pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.17. Stilano.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Stilano.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.18.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Stilano.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Stilano.lt.
2.19.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Stilano.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.20. Jeigu Stilano.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Stilano.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Stilano.lt, gali būti įrašyti Slapukai. 
2.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Stilano.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.23. Stilano.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Stilano.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Stilano.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Stilano.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Stilano.lt Partnerį.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2017 m. kovo 6 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Stilano.lt.